I. Informacje ogólne
1. Właścicielem sklepu internetowego mieszczącego się pod adresem www.panszkielko.pl w którym oferuje się do sprzedaży kupony i doładowania on-line, (zwanego dalej Sklepem Internetowym) jest: „PAN SZKIEŁKO” KRZYSZTOF SITKOWSKI, adres: Stanisława Lema 4A/1, 80-126 Gdańsk, NIP: 5833422704. (zwana dalej Sprzedawcą).
2. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych.
3. Do umów sprzedaży zawieranych na odległość z klientem będącym osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwaną dalej Konsumentem) zastosowanie mają ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz – w zakresie tam nieuregulowanym – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.), do umów sprzedaży w pozostałym zakresie zastosowanie ma ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn.zm.).
4. Osoba wyrażająca chęć związania umową sprzedaży na odległość lub związana taką umową ze Sprzedawcą jest dalej zwana – w zależności od kontekstu – Klientem, Kupującym lub także Konsumentem.
5. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień w Sklepie Internetowym.
6. Realizacja zakupów przez Klienta jest możliwa bez rejestracji oraz po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym. W pierwszym przypadku, w celu zamówienia towarów, wystarczające jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i jego przesłanie poprzez stronę internetową dostępną pod adresem www.panszkielko.pl. W drugim przypadku, prawidłowe zarejestrowanie się przez Klienta na stronie www.panszkielko.pl oraz prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i jego przesłanie poprzez stronę internetową dostępną pod adresem w/w sklepu pozwala ponadto na korzystanie z przez Klienta z dodatkowych opcji, przede wszystkim umożliwia podgląd historii poprzednio dokonanych zakupów.
7. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto.
8. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep Internetowy przed dokonaniem w/w zmian. Łączna cena zakupu towarów jest każdorazowo widoczna w momencie wyboru opcji „KOSZYK”, co następuję przed wysłaniem zamówienia – to jest przed wyrażeniem przez Klienta woli związania umową. Cena widoczna po „przejściu KOSZYK” uwzględnia ponadto ewentualne zniżki uzyskane na skutek wykorzystania kodów rabatowych.
9. Wszystkie towary oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym są towarami dostępnymi. Jednakże w wyjątkowych sytuacjach, z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, może się zdarzyć (w szczególności w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez kilku Klientów), że towar nie będzie dostępny. W takich sytuacjach, w przypadku braku możliwości realizacji całości lub części zamówienia, każdorazowo, Klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail o braku możliwości realizacji w ogóle lub wartości i ilości sztuk zrealizowanego zamówienia częściowego i dacie wysyłki.
10. Wszelkie informacje na temat akcji promocyjnych, aktualnie obowiązujących w Sklepie Internetowym, są zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.panszkielko.pl oraz mogą być wysyłane do Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie zamówionych treści handlowych.

II Realizacja zamówienia
1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Klient powinien:
• dokonać wyboru towaru (towarów) zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego – z dostępnej aktualnie oferty – podając, jeśli opcja jest dostępna, nominał, rodzaj, inne cechy opcjonalne charakterystyczne dla towaru oraz ilość, a następnie dodać kolejno „do koszyka” wybrane towary.
• po zakończeniu wyboru towaru (towarów) wybrać przycisk „przejdź do koszyka”.
• następnie dokonać, spośród aktualnie dostępnych opcji, wyboru formy dostawy oraz sposobu płatności lub dokonać usunięcia towaru/towarów z „koszyka”. Jeżeli Klient korzysta z kodu rabatowego,
powinien na tym etapie wpisać go w przeznaczonym do tego miejscu a następnie wybrać przycisk „do kasy”.
• następnie podać dane umożliwiające realizację zamówienia lub ewentualnie dokonać logowania do konta Klienta w Sklepie Internetowym. Najpóźniej na tym etapie Klient powinien zapoznać się i
potwierdzić zapoznanie się oraz akceptację niniejszego regulaminu oraz udzielić pozostałych przewidzianych zgód. Udzielenie powyższych informacji jest dobrowolne. Następnie użyć przycisku „dalej”.
• wybrać sposób płatności oraz dostawy. W zależności od dokonanego wyboru Klient proszony jest o postępowanie zgodnie ze wskazanymi wytycznymi.
• zatwierdzić zamówienie przyciskiem potwierdzającym wolę zakończenia zamówienia i chęć zawarcia umowy. Z chwilą zatwierdzenia zamówienia odpowiednim przyciskiem dochodzi do zawarcia umowy
sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów. Jednakże Sprzedawca zastrzega własność rzeczy do momentu uiszczenia ceny sprzedaży przez Klienta. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedawcy.
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego.
3. W przypadku, gdy dane podane przez Klienta, a niezbędne do realizacji zamówienia są niepełne lub błędne, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia.
4. Wszystkie towary oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym są towarami dostępnymi. Jednakże w wyjątkowych sytuacjach, z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, może się zdarzyć (w szczególności w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez kilku Klientów), że towar nie będzie dostępny. W takich sytuacjach, w przypadku braku możliwości realizacji całości lub części zamówienia, każdorazowo, Klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail o braku możliwości realizacji w ogóle lub wartości i ilości sztuk zrealizowanego zamówienia częściowego i dacie wysyłki.
5. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia i zawarcie umowy w drodze komunikatu nadawanego w drodze informacji e-mail, przesyłanego na adres poczty Klienta podany w formularzu zamówienia, potwierdzającego ilość produktów, wartość zamówienia, rodzaj dostawy, rodzaj płatności oraz dane teleadresowe Klienta. W przypadku nie otrzymania ww. potwierdzenia niezwłocznie lub w razie wątpliwości, albo gdy nie dokonywano zamówienia w Sklepie Internetowym – Klient lub inna osoba proszona jest o kontakt telefoniczny lub mailowy z BOK.
6. Klient wyraża zgodę na kontakt ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w zamówieniu lub przy rejestracji, albo też – w przypadku zamówienia telefonicznego – pracownikowi BOK, w szczególności tą drogą będą dostarczenie wszelkie informacje niezbędne dla realizacji zamówienia oraz dokumenty sprzedaży.

III Warunki płatności i wysyłki towaru
1. Płatność za zakupiony towar może zostać zrealizowana w formie przedpłaty – np. przelewem bankowym lub przy operatorów szybkich płatności on-line – to jest za pośrednictwem płatności elektronicznej dokonywanej przed dostawą (płatność on-line).
2. Jeśli płatność on-line nie powiodła się, Klient zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony.
3. Gdy płatność w formie on-line nie powiodła się, Klientowi przysługuje również prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia. Informacje o rezygnacji z zamówienia Klient proszony jest o wysłanie w formie wiadomości e-mail na adres BOK.
4. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności on-line, niedokonanie zapłaty ceny za zakupiony towar w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia, spowoduje jego anulowanie. Za dzień zapłaty ceny uważa się dzień uznania rachunku Sprzedawcy.
5. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem elektronicznej wysyłki na adres e-mail podczas składania zamówienia przez Klienta.
6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online są Przelewy24.pl (PayPro SA) oraz Tpay. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

IV Prawo odstąpienia od umowy
1. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy dostarczane mu są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta:
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na
odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

– o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną
zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od
umowy.

V Reklamacje
1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego jeżeli produkt sprzedany w postaci cyfrowej nie jest prawidłowy. Wszelkie reklamację prosimy kierować na adres e-mail – kontakt@panszkielko.pl

VI Ochrona danych osobowych
1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych którym jest: „PAN SZKIEŁKO” KRZYSZTOF SITKOWSKI, adres: Stanisława Lema 4A/1, 80-126 Gdańsk, prowadzący działalność gospodarczą pod numerem NIP: 5833422704; w tym w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu i pełnego adresu dla celów związanych z realizacją zamówienia, w tym również dla celów jego oceny, wyrażenia opinii, otrzymywania informacji o promocjach lub rekomendacjach Sprzedawcy.
2. Składając zamówienie, Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych osobowych wskazanych w paragrafie VI.1
3. Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
4. Wyrażając zgodę Klient jednocześnie oświadcza, iż ma świadomość, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania zamówień w Sklepie Internetowym lub korzystania z innych, opcjonalnych korzyści.
5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

VII Polityka Cookies
1. „PAN SZKIEŁKO” KRZYSZTOF SITKOWSKI, adres: Stanisława Lema 4A/1, 80-126 Gdańsk może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta z witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Klientów zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep Internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. W każdym wypadku Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki.

VIII Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta, umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
2. Możliwe jest skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (dalej zwanych: ADR).
3. Informacje na temat ADR dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient będący Konsumentem może w szczególności zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Klient uprawniony jest ponadto do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona praw Konsumentów.
4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Jednocześnie informuje, że regulamin opublikowany na stronie sklepu jest wersją obowiązująca obie strony na dzień zakupu.

IX Opcja rezygnacji z plików cookies dla reklam RTB
Do świadczenia usług zautomatyzowanego modelu zakupu powierzchni reklamowej w czasie rzeczywistym w modelu aukcyjnym (dalej zwanego: RTB) Sprzedawca stosuje technologie takie jak pliki cookies czy sygnalizatory sieci. Sprzedawca oferuje także opcję rezygnacji z otrzymywania plików cookies za pomocą tzw. „opt-out cookies”, które zablokuje umieszczanie tego typu plików w systemie komputera. Opcja ta zapobiegnie kojarzeniu konkretnych informacji z przeglądarką. W razie korzystania z kilku przeglądarek internetowych, lub kilku komputerów, operacja rezygnacji z plików cookies będzie musiała zostać przeprowadzona osobno na każdej z tych przeglądarek/komputerów.